GNU's Not Unix!

 [image of the Head of a GNU]

Chào mừng đă đến với web server của Dự Án GNU, www.gnu.org. Dự án GNU được khởi đầu vào năm 1984, mục đích nhằm phát triển một hệ điều hành dạng Unix đây đủ, đó là phần mềm tự do: hệ thống GNU. (GNU được cấu tạo từ chữ đầu của cụm từ ``GNU's Not Unix''; phát âm như sau "guh-NEW".) Nhiều biến thể của hệ thống GNU xử dụng nhân(kernel) Linux đang được phổ biến rộng răi; mạc dù các hệ thống này thường được gọi là ``Linux'', tên chính xác cho các hệ thống này là :Hệ điều hành GNU/Linux.

Thư mục Phần Mềm Tự do | Các Sự Kiện Sắp Tới | Phát ngôn viên của GNU

Đặt Hàng | Phần Mềm GNU | Hỗ trợ kỹ thuật cho Phần Mềm GNU

Bản Quyền Phần Mềm | Tài Nguyên cho người Phát Triển | Các Dự Án của GNU

Tài Liệu về GNU | Tài Liệu Khác | Tài Liệu về Bản Quyền

Brave GNU World | Thank GNUs | Thông Tin Báo Chí

Mirrors | Tin Mới | T́m kiếm | Bản đồ trang | Links đến các trang khác | Vui cười

Tin Vắn GNUs

Richard Stallman có bài diễn văn tại NYU,  một phần chống lại  sự chỉ trích của Craig Mundie làm việc cho Microsoft về Phần Mềm Tự do. Bạn có thể đọc press release, nghe bản ghi âm thanh, và đọc bản chép tốc kư hoặc tóm tắt. Ngoài ra các bạn có thể đọc FSF press release về bài phát biểu của Mundie, cũng như bài b́nh luận có sự tham gia của Richard Stallman. T́m hiểu thêm thông tin về vấn đề này, mời bạn đến trang Triêt Lư.

Đọc bản GPL FAQ  mới ra.

Chúng tôi có t-shirt mới.

Đọc các tin khác tại Tin Mới về các sự kiện liên quan đến Dự Án GNU.

Thông Tin Khác

Free Software Foundation  là một chương tŕnh quyên góp đuợc miễn thuế, mục đích nhằm gây quỹ cho công việc của Dự Án GNU.

Triết lư và lịch sử của Dự án GNU được mô tả trong bài báo Dự Án GNU của Richard M. Stallman và một vài văn bản khác trong mục  Triết Lư.

FSF hỗ trợ tự do ngôn luận, tự do báo chí, và tự do đoàn thể trên Internet, quyển được dùng phần mềm mă khoá cho trao đổi thông tin cá nhân, và quyền được viết phần mềm không bị ngăn cản bởi tư bản độc quyền.

Địa Chỉ Liên Lạc

Xin gửi mọi câu hỏi về GNU và FSF tới
Free Software Foundation      Điện Thoại: +1-617-542-5942
51 Franklin St, Fifth Floor    Fax:     +1-617-542-2652
Boston, MA 02110-1301, USA    gnu@gnu.org

Cảm ơn bạn đă đến thăm trang web của chúng tôi!
The GNU Webmasters
webmasters@www.gnu.org


Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved. Translation Coordinator: Luis M. Arteaga <lmiguel@gnu.org>

Updated: $Date: 2006/11/27 15:27:07 $ $Author: yavor $


Dịch sang tiếng Việt bởi Trần Tuấn Anh.